Zaloguj się

zamknij
Utwórz konto
SZYJĘ I OFERUJĘ LNIANE PRODUKTY, KTÓRE POSŁUŻĄ CI PRZEZ LATA. Kocham jakość i naturalny skład, dlatego znajdziesz tu wyłącznie wysokiej jakości rzeczy szyte z tkanin lnianych i lniano-bawełnianych, często zdobione haftami. Jeśli masz dylemat i nie wiesz co wybrać dla siebie lub bliskiej Ci osoby - zapraszam do kontaktu - DORADZĘ, POMOGĘ WYBRAĆ lub USZYJĘ COŚ NOWEGO.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.decolucc.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem DECOLUCC, czyli firmą DECOLUCC Monika Wiśniewska Bielsko-Biała 43-300 ul. Akademii Umiejętności 23/2 NIP: 9222672503, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. DECOLUCC– sklep internetowy utworzony w ramach działalności firmy DECOLUCC Monika Wiśniewska  z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Akademii Umiejętności 23/2 o numerze NIP: 9222672503

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.decolucc.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.decolucc.com, prowadzony jest przez  DECOLUCC Monika Wiśniewska  z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300  ul. Akademii Umiejętności 23/2  o numerze NIP: 9222672503.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.


2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • > Posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej


2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DECOLUCC Monika Wiśniewska,  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.decolucc.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym na dwa sposoby, za pomocą zarejestrowanego konta (gdzie może korzystać z dodatkowych rabatów) oraz bez konta. W obu przypadkach przed dokonaniem zamówienia klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu oraz informację o wykorzystaniu danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności, w skrócie RODO.

3.2. Warunkiem korzystania z rabatów i promocji w Sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Firma DECOLUCC Monika Wiśniewska, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub będą godzić w dobre imię DECOLUCC Monika Wiśniewska


3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z zarejestrowanego profilu Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ze strony sklepu DECOLUCC

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla samego sklepu DECOLUCC
 5. e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


3.9. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.decolucc.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem;
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) szacunkowy czasu dostawy,


4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz opłacenie zamówienia.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym www.decolucc.com czyli firmą DECOLUCC Monika Wiśniewska zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „DECOLUCC – Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia numer…” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia (specyfikacji) Zamówienia oraz rachunku lub paragonu fiskalnego.

4.11 Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

4.12  Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

4.13  Każda z rzeczy szyta „na zamówienie” jest tworzona dopiero po złożeniu zamówienia i opłaceniu go pod indywidualny projekt Klienta. Dotyczy produktów niedostępnych od ręki w sklepie (np. szycie na miarę). Wiąże się to z brakiem możliwości zwrotu zakupionego towaru. Taki towar podlega wyłącznie reklamacji. Zwrot reklamacyjny jest możliwy jedynie w przypadku wady lub niezgodności towaru z opisem – błędu po stronie sprzedawcy. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest wysłać wadliwy towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej, innymi metodami dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zostały podane przy każdym produkcie. Dodatkowo koszty dostawy zostały wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, do dnia wysłania bądź przygotowania do osobistego odbioru zrealizowanego Zamówienia przez Sklep internetowy. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej przez klienta formy dostawy.

5.4. Sklep internetowy DECOLUCC czyli firma DECOLUCC Monika Wiśniewska zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.

5.5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VI. Ceny, metody i termin płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego mBank: 77114020040000330277168861 – zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  mBank KONTO WALUTOWE EURO: 69114020040000391206081063 – zamówienia zagraniczne
 2. b) płatnością w systemie szybkiego przelewu: Przelewy 24
 3. c) Zapłata gotówką podczas odbioru własnego


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres firmy DECOLUCC Monika Wiśniewska, podany w niniejszym Regulaminie. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na stronie www.decolucc.com

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 • > w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • > w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DECOLUCC, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot Towaru i płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, jednakże Sklep internetowy  www.decolucc.com ma prawo wstrzymania zwrotu otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru, lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

DECOLUCC Monika Wiśniewska

Bielsko-Biała 43-300 ul. Akademii Umiejętności 23/2

Z dopiskiem: sklep internetowy DECOLUCC

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma DECOLUCC Monika Wiśniewska, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

 1. a) za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży (wada fizyczna),
 2. b) jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).


8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Bielsko-Biała 43-300 ul. Akademii Umiejętności 23/2

DECOLUCC – Monika Wiśniewska

Druk reklamacyjny

DECOLUCC Moniak Wiśniewska  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. DECOLUCC Monika Wiśniewska jest producentem sprzedawanych towarów i ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. DECOLUCC, czyli firma DECOLUCC Monika Wiśniewska  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić DECOLUCC Monika Wiśniewska  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego, które w jego ocenie mogły mieć wpływ na dokonywane przez niego zamówień, bądź rejestrację.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

DECOLUCC

Monika Wiśniewska

Bielsko-Biała 43-300 ul. Akademii Umiejętności 23/2

lub mailowo: monika@decolucc.com

lub telefonicznie: + 48 664 415 897

lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie www / KONTAKT.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DECOLUCC Monika Wiśniewska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Niemożliwa realizacja zamówienia

10.1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

 1. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
 4. d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).


10.2. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji/zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

10.3. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

XI. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby na adres mailowy: monika@decolucc.com

XII. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest DECOLUCC czyli firma DECOLUCC Monika Wiśniewska

12.2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

12.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez DECOLUCC w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, dostępne są na stronie www.decolucc.com

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  DECOLUCC, czyli firma DECOLUCC Monika Wiśniewska, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DECOLUCC, czyli firma DECOLUCC Monika Wiśniewska, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o Prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przewiń do góry

DOŁĄCZ DO NAS

W pierwszej kolejności dowiaduj się o naszych nowościach i uzyskuj wyjątkowe rabaty.  Używamy plików cookie, aby poprawić działanie naszej strony. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.